REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MARKET MRÓWKA I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ § 1 SŁOWNIK POJĘĆ 1. Sprzedawca –Glaz-Bud Sp. z o. o. z siedzibą w Pułtusku przy ul. Jana Pawła II 10, 06-100 Pułtusk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS KRS 0000233298 Kapitał zakładowy 2.050.000 zł, NIP: 568-154-62-04, REGON: 140128697, 2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.marketmrowka.eu 3. Klient – każdy podmiot składający lub zamierzający złożyć Zamówienie w Sklepie lub korzystający lub zamierzający korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną. 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą lub zamierzająca dokonać czynności prawnej za pośrednictwem Sklepu niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową albo nieposiadającą dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 5. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie. 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia za pośrednictwem Sklepu umowy sprzedaży Towarów albo umowy sprzedaży Towarów i świadczenia Usług dodatkowych na odległość, składane za pośrednictwem formularza interaktywnego dostępnego w Sklepie. 7. Usługi dodatkowe – usługi dostępne w Sklepie, nie będące usługami świadczonymi drogą elektroniczną, w szczególności usługa ozdobnego pakowania, które Klient może zamówić wyłącznie do wybranych towarów i wtedy gdy jednocześnie dokonuje Zamówienia Towaru. 8. Dzień roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni wymienionych w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. 9. Usługa świadczona drogą elektroniczną – usługa dostępna na stronie https://marketmrowka.eu/, która jest świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta na zasadach określonych Regulaminem. 10. Rejestracja – jednostronna czynność dokonywana przez Klienta z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta i korzystania z usług określonych w Sklepie jako wymagające Rejestracji. Utworzone w procesie Rejestracji Konto i Login mogą być przypisane tylko do jednego Klienta. 11. Konto – indywidualny, oznaczony Loginem i Hasłem, zbiór zasobów informatycznych, w którym gromadzone są w szczególności dane Klienta, jego Zamówienia, rabaty oraz historia prowadzonej z nim korespondencji marketingowej. Utworzone w procesie Rejestracji Konto oraz Login Klienta mogą być przypisane tylko do jednego Klienta. 12. Login – adres e-mail Klienta, konieczny do uzyskania dostępu do konta, podawany przez Klienta podczas Rejestracji. 13. Hasło – ciąg znaków wybranych przez Klienta podczas Rejestracji. 14. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży i świadczenia Usług dodatkowych w Sklepie oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. § 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady: 1) świadczenia przez Sprzedawcę na rzecz Klientów usług drogą elektroniczną, w szczególności polegających na założeniu i utrzymywaniu konta Klienta, wysyłaniu Klientom Newslettera oraz umożliwieniu Klientom korzystania z interaktywnego formularza Zamówienia, 2) zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów prezentowanych w Sklepie oraz Usług dodatkowych świadczonych przez Sprzedawcę przy okazji sprzedaży. 2. Klientem Sklepu może być wyłącznie: 1) pełnoletnia osoba fizyczna lub 2) osoba prawna, lub 3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. 3. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do Internetu, aktywnej poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych: Mozilla FireFox 30.x lub nowsza, Google Chrome 35.x lub nowsza, Microsoft Internet Explorer 10.0 lub nowsza. Korzystanie z niektórych aplikacji Sklepu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script lub innych określonych przez Sprzedawcę odnośnie do tych aplikacji oraz akceptacji plików cookies. 4. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Klienta uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Klient. Koszty te i wszelkie inne koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych określonych w ust. 3 powyżej obciążają Klienta. 5. Klient może szybko i efektownie kontaktować się ze Sprzedawcą we wszelkich kwestiach stanowiących przedmiot Regulaminu poprzez pocztę e-mail (sklep@marketmrowka.eu), telefonicznie pod numerem infolinii +48 29 766 10 70 (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach podanych na stronie głównej Sklepu) oraz pisemnie listem na adres wskazany w § 1 ust. 1. 6. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Klienta. § 3 USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE 1. W Sklepie dostępne są dla Klientów następujące usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę: 1) usługa Konta obejmująca jego założenie i utrzymywanie w ramach Sklepu; 2) usługa formularza Zamówienia; 3) usługa Newslettera. 4) usługa Czat online. 2. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Konta, jak również skuteczne złożenie zamówienia za pośrednictwem usługi formularza Zamówienia wymagają, oprócz spełnienia innych warunków przewidzianych dla każdej z tych usług, dodatkowo potwierdzenia przez Klienta, że zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką prywatności Sprzedawcy. 3. Korzystanie z którejkolwiek z wyżej wymienionych usług elektronicznych nie może być w żaden sposób wykorzystywane do dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. 4. W celu pełnego korzystania ze wszystkich funkcji Sklepu Klient może założyć indywidualne Konto, w którym gromadzone będą dane udostępnione przez Klienta oraz informacje o Zamówieniach dokonanych przez niego za pośrednictwem Sklepu (w tym zwrotach lub reklamacjach), otrzymanych rabatach, ulubionych produktach i dokonanej przez Klienta subskrypcji Newslettera. 5. Do założenia Konta konieczne jest wypełnienie przez Klienta formularza Rejestracji, wymagające podania Loginu (adresu poczty elektronicznej e-mail) Klienta i wyboru Hasła, a następnie zatwierdzenie go poprzez wybór opcji „Zarejestruj się” (lub innej o równoważnej treści). Podczas rejestracji Klient może podać również dodatkowe dane, których będzie używał w celu dokonywania Zamówień. Najpóźniej w ciągu 1 dnia roboczego po wykonaniu powyższych czynności Klient otrzyma od Sprzedawcy, na wskazany adres poczty elektronicznej, wiadomość zawierającą potwierdzenie dokonania Rejestracji, zawierającą link, którego otworzenie przez Klienta spowoduje zawarcie umowy o świadczenie usługi Konta. Założenie Konta możliwe jest również podczas składania Zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu Zamówienia, a następnie otworzenie linku zawartego w wiadomości Sprzedawcy o dokonaniu Rejestracji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. 6. Usługa Konta świadczona jest nieodpłatnie. Założenie Konta nie jest konieczne do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do złożenia Zamówienia. Konto jednakże ułatwia składanie Zamówień, które, po zalogowaniu się przez Klienta na swoje Konto, będą każdorazowo rejestrowane na tym Koncie wraz z danymi podanymi przez Klienta przy składaniu Zamówienia. 7. Po zalogowaniu się na swoje Konto, Klient może dokonać poprawienia bądź aktualizacji danych podanych w trakcie Rejestracji lub później, z wyjątkiem Loginu (adresu poczty elektronicznej), do którego przypisane będzie Konto. 8. Usługa Konta świadczona jest przez czas nieoznaczony. 9. Sprzedawca ma prawo do zaprzestania świadczenia usługi Konta w przypadku jeżeli Klient w ciągu kolejnych 3 lat nie złożył jakiegokolwiek Zamówienia ze swojego Konta. Zaprzestanie świadczenie usługi Konta powoduje usunięcie wszystkich zgromadzonych na tym Koncie danych. Sprzedawca zobowiązany jest uprzedzić Klienta o zamiarze zaprzestania świadczenia usługi Konta i usunięcia zgromadzonych na nim danych wysyłając mu zawiadomienie na podany na Koncie Klienta adres poczty elektronicznej. Jeżeli w ciągu 30 dni od otrzymania takiego zawiadomienia Klient wyraźnie zażąda – na piśmie na adres wskazany w § 1 ust. 1 lub za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej sklep@marketmrowka.eu – kontynuowania świadczenia usługi Konta, Sprzedawca odstąpi od zamiaru likwidacji Konta i usunięcia zgromadzonych na nim danych. Jeżeli Klient nie wyrazi takiego żądania w terminie określonym w zdaniu poprzednim, umowa o świadczenie usługi Konta ulega rozwiązaniu z upływem tego terminu, co powoduje usunięcie Konta Klienta w Sklepie wraz ze skasowaniem wszystkich danych na nim zapisanych. 10. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Konta, co równoznaczne jest z żądaniem usunięcia wszelkich zgromadzonych na nim danych. Klient może zrezygnować z usługi Konta klikając opcję „Usuń konto” (lub inną równoważną) dostępną po zalogowaniu się na Konto lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@marketmrowka.eu. Zgłoszenie takiego żądania przez Klienta lub wybór opcji „Usuń konto” spowoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta i usunięcie Konta wraz ze skasowaniem wszystkich danych na nim zapisanych. 11. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień na Towar prezentowany w Sklepie oraz Usługi dodatkowe poprzez wypełnienie interaktywnego formularza Zamówienia. 12. Wypełnienie formularza Zamówienia polega na wyborze zamawianych Towarów poprzez dodanie ich do „koszyka”, a następnie podaniu określonych danych i dokonaniu wyboru sposobu dostawy i płatności, zgodnie z kolejnymi instrukcjami wyświetlanymi w formularzu Zamówienia, oraz zatwierdzeniu Zamówienia poprzez wybór opcji „Zamawiam i płacę” (lub innej potwierdzającej zamówienie z obowiązkiem zapłaty). 13. Oprócz rodzaju i liczby zamawianych Towarów oraz danych o wybranym sposobie dostawy i płatności, konieczne jest również wskazanie w formularzu Zamówienia następujących danych Klienta: imię i nazwisko, adres dostawy, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu. Możliwe jest również podanie dodatkowych danych na potrzeby faktury, w tym nazwy firmy oraz NIP. Jeśli formularz Zamówienia wypełniany jest przez Klienta po zalogowaniu się na jego osobiste Konto, powyższe dane uzupełniane są automatycznie na podstawie danych udostępnionych przez Klienta w trakcie Rejestracji Konta lub później, z możliwością ich modyfikacji przez Klienta aż do chwili zatwierdzenia Zamówienia poprzez wybór opcji „Zamawiam i płacę”. 14. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi formularza Zamówienia dochodzi do skutku z chwilą jego udostępnienia w celu złożenia Zamówienia. Usługa formularza zamówienia ma charakter jednorazowy oraz zostaje zakończona z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta w sposób opisany w § 4 ust. 7 lub z chwilą zaprzestania korzystania z formularza Zamówienia przed złożeniem Zamówienia w powołany sposób. Usługa formularza zamówienia świadczona jest nieodpłatnie. 15. Sprzedawca świadczy usługę Newsletter polegającą na przesyłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o Towarach, usługach, promocjach, ofertach, akcjach i wydarzeniach Sprzedawcy. Korzystanie z usługi Newsletter wymaga podania przez Klienta adresu poczty elektronicznej, na który będzie on przesyłany. Subskrypcja usługi Newsletter następuje poprzez: 1) wpisanie przez Klienta adresu poczty elektronicznej we wskazanym polu („Newsletter”) na stronie Sklepu, 2) zatwierdzenie wpisu klawiszem enter lub poprzez kliknięcie pola „Zapisz się” (lub o innej, równoważnej treści), 3) kliknięcie w link znajdujący się w przesłanej na podany adres e-mail wiadomości Sprzedawcy, oznaczające potwierdzenie chęci subskrypcji Newslettera oraz jednoczesne wyrażenie zgody na otrzymywanie w tej formie informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz używanie w tym celu przez Sprzedawcę telekomunikacyjnych urządzeń końcowych zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. Subskrypcja usługi Newsletter może nastąpić również poprzez zaznaczenie właściwego okienka (checkbox) podczas rejestracji Konta lub podczas składania zamówienia, a następnie kliknięcie w link, o którym mowa w punkcie 3 powyżej. Z chwilą spełnienia powołanych warunków dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. 16. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny, zrezygnować z tej usługi poprzez: 1) kliknięcie w link znajdujący się na końcu każdej wiadomości e-mail zawierającej Newsletter; 2) zgłoszenie stosownego żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@marketmrowka.eu; 3) w przypadku korzystania z usługi Konta – odznaczenie właściwego okienka (checkbox) i kliknięcie pola „Zapisz” (lub o innej, równoważnej treści). Wykonanie przez Klienta którejkolwiek z czynności opisanych w punktach 1 – 3 powyżej powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Newslettera. 17. Sprzedawca świadczy także usługę Czat online umożliwiającą rozmowę z pracownikiem Sklepu w czasie rzeczywistym. Usługa dostępna jest tylko w dni robocze, w godzinach dowolnie ustalanych przez Sprzedawcę. Korzystanie z usługi Czat online odbywa się za pośrednictwem stosownego okienka komunikatora tekstowego i nie wymaga podawania przez Klienta jakichkolwiek danych. Umowa o świadczenie usługi Czat online każdorazowo rozpoczyna się i kończy odpowiednio z chwilą rozpoczęcia i zakończenia rozmowy z Klientem za pośrednictwem komunikatora. Sprzedawca ma prawo do zakończenia rozmowy z Klientem za pośrednictwem komunikatora, jeżeli: 1) charakter rozmowy nie ma związku z towarami lub usługami oferowanymi w Sklepie lub utraci taki związek; 2) sposób korzystania z komunikatora przez Klienta jest sprzeczny z prawem lub zasadami współżycia społecznego, w szczególności gdy jego wypowiedzi mają charakter obraźliwy lub znieważający. § 4 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I UMOWA SPRZEDAŻY 1. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep i oznaczone jako dostępne w chwili składania Zamówienia. Wszelkie treści prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu cywilnego. 2. Wyjątkowo, w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam Towar przez kilku Klientów, może zdarzyć się, że wybrany Towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania jego zamówienia. 3. Ceny prezentowanych w Sklepie Towarów podawane są w złotych i zawierają VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy oraz ewentualnych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu płatności. 4. Sprzedawca dokonuje sprzedaży Towarów prezentowanych w Sklepie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów na terenie Europy, wymienionych na stronie Sklepu w zakładce DOSTAWA. 5. Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie są nowe i wolne od wad. 6. Sprzedawca ma prawo do zmiany cen Towarów, wprowadzania oraz wycofywania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji. Zmiany mogą dotyczyć również Towarów dodanych przez Klienta do koszyka – do chwili dokonania przez Klienta wyboru opcji „Zamawiam i płacę”. 7. Wypełnienie formularza Zamówienia zakończone poprzez wybór opcji „Zamawiam i płacę” (lub innej równoznacznej) oznacza złożenie Zamówienia oraz wyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy sprzedaży Towarów w liczbie i za cenę oraz na warunkach określonych w Zamówieniu i Regulaminie (oferta). 8. W ostatnim kroku umożliwiającym Klientowi dokonanie wyboru pola „Zamawiam i płacę” (lub innej równoznacznej) formularz Zamówienia wyświetla podsumowanie Zamówienia informujące o łącznej cenie zamówionych Towarów oraz wynagrodzeniu za ewentualne Usługi dodatkowe zamówione przez Klienta, wraz z podatkami, a także o opłatach za transport lub dostarczenie Towarów, uzależnionych od wybranych przez Klienta opcji płatności i dostawy, oraz ewentualnych innych kosztach. 9. Jeżeli Klient wybrał w formularzu Zamówienia opcję płatności za pośrednictwem elektronicznych systemów płatności, to po dokonaniu wyboru przez Klienta opcji „Zamawiam i płacę” (lub innej równoznacznej) wyświetlona zostanie informacja o numerze Zamówienia Klienta wraz z linkiem (pole „Zapłać”) do dokonania płatności za pośrednictwem elektronicznych systemów płatności. Informacja ta jest równoznaczna z oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty zawarcia umowy sprzedaży na warunkach określonych w Zamówieniu i Regulaminie. 10. Jeżeli Klient wybrał w formularzu Zamówienia opcję płatności za pobraniem, wówczas bezpośrednio po złożeniu Zamówienia otrzyma od Sprzedawcy wiadomość e-mail z danymi do przelewy i z prośbą o wykonanie przelewu na podany rachunek bankowy. Na wykonanie przelewu Klient ma 48 godzin, po tym terminie zamówienie może zostać anulowane przez Sklep. Klient jednak może w takiej sytuacji złożyć nowe Zamówienie. 11. Niezwłocznie po zawarciu umowy na adres poczty elektronicznej Klienta przesłany zostanie e-mail potwierdzający zawarcie umowy. W treści tej wiadomości Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwi mu m.in. ustalenie statusu realizacji zamówienia. 12. Dowodem dokonania zakupu jest faktura VAT lub paragon, którą Klient otrzymuje w formie papierowej (wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce) lub drogą elektroniczną, wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce. Klient upoważnia Sprzedawcę do przesyłania mu faktury drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mailowy § 5 PŁATNOŚCI 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności: 1) za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności (także kartami płatniczymi): Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro”): Blue Media (świadczonych przez Blue Media S.A., ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot), PayU (świadczonych przez PayU S. A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), Przelewy24 (świadczonych przez PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), lub PayPal Europe S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu, L-2449), 2) gotówką za pobraniem przy odbiorze od kuriera. 3) przy odbiorze osobistym w markecie PSB Mrówka 06-200 Maków Mazowiecki ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 34 2. Klient dokonuje wyboru spośród wyżej wymienionych sposobów płatności poprzez zaznaczenie właściwego pola w formularzu Zamówienia, z tym że wybór płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze możliwy jest wyłącznie przy dostawie na terenie Polski i nie jest możliwy w przypadku wyboru opcji odbioru Towaru w salonie firmowym Sprzedawcy. Łączna cena za zamówione Towary lub usługi wraz z opłatami za transport lub dostarczenie i ewentualnymi innymi kosztami może różnić się w zależności od wybranego przez Klienta sposobu płatności, o czym informacja będzie umieszczona w formularzu płatności przy odpowiednim polu wyboru sposobu płatności. 3. Klient dokonujący zapłaty za pośrednictwem elektronicznych systemów płatności, powinien zapłacić wszystkie koszty wynikające z Zamówienia, o których mowa w § 4 ust. 8 (tj. określone w podsumowaniu Zamówienia), w terminie 24 godzin od chwili zawarcia umowy sprzedaży, określonej zgodnie z § 4 ust. 9 Regulaminu. 4. W przypadku nieuiszczenia zapłaty przez Klienta w terminie określonym w ust. 3 powyżej, Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy bez wyznaczania Klientowi dodatkowego terminu do zapłaty. Klient otrzyma w takim wypadku wiadomość e-mail o anulowaniu zamówienia, co oznacza odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę. Do skutków odstąpienia przez Sprzedawcę od umowy na mocy niniejszego ustępu nie stosuje się § 10. § 6 DOSTAWA 1. Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane w formularzu Zamówienia – w ostatnim kroku umożliwiającym Klientowi dokonanie wyboru „Zamawiam i płacę” oraz w e-mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia przez Klienta. Koszty dostawy ponoszone są przez Klienta, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. 2. Opłata za dostawę jest wskazana na dokumencie sprzedaży jako oddzielna pozycja. Jeżeli opłata zostaje uiszczona przez Sprzedawcę, zgodnie z ust. 3 poniżej, na dokumencie sprzedaży pozycja opłaty za dostawę nie występuje. 3. Szczegółowy cennik oraz warunki dostawy związane z wyborem sposobu dostawy, formami płatności oraz informacje o progach kwot Zamówień, dla których obowiązuje darmowa dostawa, znajdują się na stronie Sklepu w zakładce Dostawa. Jeśli wartość Zamówienia realizowanego na terenie Polski przekracza kwotę wymienioną w kolumnie „DARMOWA DOSTAWA DOTYCZY ZAMÓWIEŃ POWYŻEJ”, koszty dostawy są uiszczane przez Sprzedawcę, tzn. Klient nie ponosi kosztów dostawy. 4. Dostawa odbywa się pośrednictwem firm kurierskich na adres wskazany w formularzu Zamówienia. Możliwy jest również odbiór Towaru markecie PSB Mrówka 06-200 Maków Mazowiecki ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 34. Decyzję o tym, za pośrednictwem której firmy zostanie zrealizowana dostawa, lub o odbiorze Towaru w salonie firmowym Sprzedawcy, podejmuje Klient zaznaczając właściwe pole w formularzu Zamówienia. Wskazany przez Klienta adres dostawy towaru, jest miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę. 5. Sprzedawca dostarcza Towary tylko do wybranych państw europejskich, które zostały wymienione w tabeli na stronie Sklepu w zakładce Dostawa. 6. Dostawy do państw europejskich innych niż Polska są realizowane wyłącznie do Zamówień opłaconych za pośrednictwem systemu elektronicznych płatności PayU, Przelewy24 (PayPal) lub Blue Media. 7. Dostawy będą realizowane w terminie do 14 dni kalendarzowych. 8. Termin dostawy biegnie: – w przypadku wyboru opcji płatności przy odbiorze – od chwili kliknięcia przez Klienta w link potwierdzający złożenie Zamówienia, zgodnie z § 4 ust. 10, – w przypadku wyboru opcji płatności elektronicznych – od chwili autoryzacji płatności przez system PayU, Przelewy24 (PayPal), Blue Media. 9. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę z Towarem Klient obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca wymaga od Klientów niebędących Konsumentami sporządzenia protokołu szkody w obecności przewoźnika oraz niezwłocznego poinformowania o tym Sprzedawcy. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie dostawy złożone przez Klientów niebędących Konsumentami bez załączonego protokołu szkody nie będą rozpatrywane. § 7 USŁUGI DODATKOWE 1. Składając Zamówienie na Towary, Klient może równocześnie zamówić usługę ozdobnego zapakowania Towaru przez Sprzedawcę. Koszt tej usługi uwidoczniony jest w formularzu Zamówienia i ponoszony jest przez Klienta. W celu zamówienia tej usługi Klient dokonuje wyboru stosownego pola w formularzu Zamówienia. 2. O ile nie wynika inaczej z Regulaminu, do umowy o świadczenie usługi ozdobnego zapakowania Towaru stosuje się odpowiednio zapisy dotyczące sposobu i chwili zawarcia umowy sprzedaży oraz wzajemnych praw i obowiązków stron tej umowy. 3. Zamawiając usługę ozdobnego zapakowania Towaru Klient wyraża zgodę na jej wykonanie w pełni przez Sprzedawcę i przyjmuje do wiadomości, że po jej wykonaniu przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od tej umowy, o którym mowa w § 10. 4. Zamawiając usługę ozdobnego zapakowania Towaru Klient zobowiązuje się zapłacić za zakupione towary wraz z kosztami transportu i kosztem ozdobnego pakowania przez system PayU, Przelewy24 (PayPal), Blue Media lub przelewem tradycyjnym na wskazany rachunek bankowy przez Sprzedającego. § 8 RĘKOJMIA I GWARANCJA 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Towary wolne od wad i jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. 2. Reklamacja zakupionego Towaru może być złożona za pomocą poczty e-mail na adres reklamacje@marketmrowka.eu lub pisemnie listem na adres: Market PSB Mrówka ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 34 06-200 Maków Mazowiecki Z dopiskiem: „ Reklamacja marketmrowka.eu” 3. Przy składaniu reklamacji Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Klienta, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Klienta niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane. 4. W celu złożenia reklamacji Klient może także postąpić zgodnie z poniższymi wskazówkami: 1) wysłać zgłoszenie reklamacyjne poprzez e-mail na adres: reklamacje@marketmrowka.eu. 5. Klient korzystający z usługi Konta może również złożyć reklamację w odpowiedniej zakładce po zalogowaniu się na swoje Konto. 6. W celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących reklamacji Sprzedawca może kontaktować się z Klientem za pośrednictwem podanego przez Klienta sposobu komunikacji. 7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą, na koszt Sprzedawcy, na adres: Market PSB Mrówka ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 34 06-200 Maków Mazowiecki Z dopiskiem: „ Reklamacja marketmrowka.eu” 8. Klient może wysłać reklamowany Towar poprzez firmę kurierską wskazaną przez Sprzedawcę – w tym celu Klient powinien skontaktować się uprzednio ze Sprzedawcą. 9. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od otrzymania reklamacji. 10. Jeśli robisz zakupy prywatne, masz prawo skorzystać z poza sądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, możesz w tym celu: Złożyć skargę poprzez unijną platformę ODR (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL) W formularzu podaj nasz adres mejlowy: odr@x-kom.pl złożyć wniosek do Inspekcji Handlowej (www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595). Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.] § 9 REKLAMACJA USŁUG ELEKTRONICZNYCH 1. Klient może również składać Sprzedawcy reklamacje w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania usług, o których mowa w § 3. W tym celu Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą poczty e-mail na adres sklep@marketmrowka.eu lub pisemnie listem na adres: 2. Reklamacja, o której mowa w ust. 1, powinna określać rodzaj żądania oraz dane umożliwiające Sprzedawcy kontakt z Klientem w tym co najmniej adres e-mail. Sprzedawca może zwrócić się do Klienta o uzupełnienie reklamacji. 3. Sprzedawca udzieli Klientowi odpowiedzi na reklamację, o której mowa w ust. 1, w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia jej otrzymania – na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub pisemnie na podany adres korespondencyjny Klienta. § 10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 15 (słownie: piętnastu) dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. 2. Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Konsument może posłużyć się jednym z wzorów oświadczenia znajdującym się poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe. 1) Formularz odstąpienia od umowy 2) wysłać formularz odstąpienia poprzez e-mail na adres: reklamacje@marketmrowka.eu. Klient korzystający z usługi Konta może również dokonać odstąpienia od umowy w odpowiedniej zakładce po zalogowaniu się na swoje Konto. 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umów o Usługi dodatkowe w postaci ozdobnego opakowania Towaru, które zgodnie z § 7 ust. 3 zostały w pełni wykonane przez Sprzedawcę. 4. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, na poniżej podany adres, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Market PSB Mrówka ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 34 06-200 Maków Mazowiecki Z dopiskiem: „ Zwrot marketmrowka.eu” Do zachowania powyższego terminu wystarczy nadanie Towaru przed jego upływem za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe. W przypadku odesłania zwracanego Towaru Sprzedawca zaleca dopisanie na przesyłce informacji „ZWROT”. 5. Konsument może również samodzielnie nadać przesyłkę 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 7. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie. 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ale może wstrzymać się ze zwrotem tych płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Jeżeli Konsument dokonał zwrotu Towaru w sposób określony w ust. 5 lub 6 powyżej i Sprzedawca poniósł koszty tego zwrotu. koszty te zostaną potrącone z kwoty zwrotu płatności za Towar. 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi. 11. Klient nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie piętnastu dni. Wobec takich Klientów zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego. § 11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRYWATNOŚCI 1. Polityka ochrony danych osobowych Klientów Sklepu dostępna jest pod adresem: www.marketmrowka.eu/polityka-prywatnosci/ § 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w następujących przypadkach: 1) zmiany przepisów prawa lub 2) zmiany sposobów płatności lub dostaw – w zakresie, w jakim zmiany te odnoszą się do realizacji postanowień Regulaminu. W przypadku umów o charakterze ciągłym, np. świadczenia usługi Konta, zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli Klient został powiadomiony o zmianie Regulaminu i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od powiadomienia. W przypadku umów o charakterze innym niż ciągły, zmiany Regulaminu nie naruszają w żaden sposób praw nabytych przez Klientów przed dniem wejścia w życie Regulaminu, w tym zmiany Regulaminu nie mają wpływu na już złożone Zamówienia lub Zamówienia w trakcie składania. 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 3. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy. 4. Regulamin dostępny jest dla Klientów w wersji elektronicznej na stronach Sklepu www.marketmrowka.eu (zakładka „Regulamin”). 5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy następuje poprzez: 1) udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 12 ust. 4 Regulaminu, 2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, 3) przesłanie Klientowi dokumentu sprzedaży. 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15 grudnia 2021 roku.